Trang chính

Chia sẻ các công thức làm giàu.
Giúp bảo vệgia tăng tài sản cho mọi người.
Dự báo sức khoẻ tài chính gia đình bằng máy tính.

Bảng tính KHTC 1.1 có tính đến việc tăng dần số tiền tiết kiệm theo mức độ trượt giá. Tính như vậy thì thực tế hơn là giữ nguyên số tiền tiết kiệm hàng tháng suốt mấy chục năm.

Kết quả tính tới ngày 24/03/2014 quĩ đầu tư Maxx - Phúc Lộc Thịnh Vượng Manulife: lời 93,1% so với đầu năm 2012, 54,8% so với đầu năm 2013, nhiều hơn gửi tiết kiệm ở ngân hàng.
giá Maxx - Phúc Lộc Thịnh Vượng